ซียูอีแอล ร่วมประชุมสัญจรเครือข่าย ECO Green Network

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ในฐานะสมาชิกเครือข่าย ECO Green Network ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุมสัญจรเครือข่าย ศึกษาดูงานกับสมาชิกเครือข่ายฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ชัยเกิด ปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายเรื่องการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอีกด้วย

Back to Main Page